Algemene voorwaarden

 

Algemene bepalingen

1.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn als enige van toepassing op alle producten die verkocht worden, alle werken die gecreëerd worden en alle diensten die geleverd worden door PK Woods.

1.2. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van kracht

  • vanaf de wederzijdse ondertekening van een bestelbon of bevestiging van een bestelling via e-mail.
  • Vanaf opdrachten worden doorgegeven via andere platformen zoals Messenger, WhatsApp of telefoon.
  • Alle opdrachten worden dubbel bevestigd bij gebruik van de geleverde diensten/producten zoals logo online plaatsen, ontwerpen gebruiken voor promotie, website online plaatsen, enz…
    Na het gebruik van eender welke geleverde diensten of producten, geeft de klant zijn akkoord dat PK Woods vergoed zal worden voor het aantal werkuren die nodig waren per geleverde dienst of product aan 51.5€/uur (exclusief B.T.W.).

1.3. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze Verkoopsvoorwaarden worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld

.1.4. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de bestelbon of wanneer de opdracht gegeven is via e-mail, Messenger, WhatsApp waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

1.5. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Offertes en webdesign diensten

2.1. De webdesign dienst bestaat uit het ontwikkelen van een website volgens de specificaties van de klant enerzijds, en het onderhoud van deze website anderzijds. (onderhoud kan ook door de klant overgenomen worden na overleg)

2.2. Voor alle prestaties met betrekking tot ontwikkeling en onderhoud van bovenvermelde website wordt een vast uurtarief aangerekend, gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op vooropgestelde prijsoffertes.

2.3. Bij aanvraag van een offerte voor webdesign diensten worden informatieve, niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst noch tot (gerechtelijke) vorderingen vanwege de klant.

2.4. Alle offertes zijn geldig gedurende 15 (vijftien) werkdagen na verzending door PK Woods. Offertes zijn vertrouwelijk en mogen slechts na schriftelijke toestemming van PK Woods aan derden worden meegedeeld.

2.5. Bij ondertekening van een bestelbon waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zal 50% (vijftig procent) van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden.

2.6. Bij oplevering van de afgewerkte website wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd, verminderd met het reeds betaalde voorschot.

2.7. Alle kosten die door PK Woods gemaakt worden voor de ontwikkeling van een specifieke toepassing, inclusief licenties voor aanschaf en gebruik van software, blijven ten laste van de klant, tenzij dit schriftelijk anders overeengekomen wordt. Evenwel wordt de klant hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gesteld.

2.8. Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en andere door de overheid opgelegde heffingen en taksen.

Andere diensten/producten

3.1. Andere diensten worden steeds afgewerkt zonder bijkomende contractuele bepalingen, in opdracht van de klant (e-mail, mondeling, WhatsApp of Messenger). De geleverde diensten/producten worden vergoed zodra deze afgewerkt zijn en de klant akkoord is of de klant de geleverde diensten/producten zelf gebruikt (bv. Reclame, social media, promoties, …)

Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen zijn deze Voorwaarden ook op die diensten van toepassing.

Betalingsmodaliteiten

4.1. De bedragen die de klant verschuldigd is onder deze overeenkomst zullen gefactureerd worden zoals elders in deze overeenkomst vermeld, bij de beschrijving van de verschillende diensten, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De facturen van PK Woods zijn betaalbaar uiterlijk 21 (eenentwintig) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke.

4.3. PK Woods houdt zich het recht voor een maximum openstaand factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen.

Wijzigingen

5.1. PK Woods mag te allen tijde, om organisatorische of technische redenen, de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten veranderen. De klant wordt hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gebracht indien deze verandering zijn gebruik van de diensten beïnvloedt. Bij hoogdringendheid wordt de klant niet later dan één week na de verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding.

5.2. PK Woods behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldige overeenkomst worden steeds minstens één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze veranderingen schriftelijk op de hoogte gebracht.

5.3. PK Woods behoudt zich het recht voor deze Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. PK Woods zal de klant schriftelijk op de hoogte brengen van de gewijzigde voorwaarden, die vanaf deze informatie onmiddellijk in werking zullen treden naar de klant toe.

5.4. De klant dient PK Woods tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de bij sluiting van deze overeenkomst verstrekte informatie. Eventuele schade geleden door PK Woods of door de klant ten gevolge van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging, blijft steeds ten laste van de klant.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

6.1. PK Woods brengt de klant hierbij op de hoogte van het feit dat de door de klant verstrekte persoonsgegevens opgeslagen worden in een gegevensbestand, en kunnen gebruikt worden voor de commerciële relatie tussen PK Woods en de klant enerzijds, het klantenbeheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing anderzijds. Voorgaande lijst is niet limitatief. De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer d.d. 8/12/1992.

6.2. Indien de klant data aanlevert aan PK Woods ter verwerking, staat de klant als enige in voor het bekomen van alle nodige toestemmingen daartoe van alle personen wiens gegevens deel uitmaken van die data. PK Woods zal dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid treffen.

Aansprakelijkheid

7.1. PK Woods gaat, wat de dienst ook moge zijn, enkel een inspanningsverbintenis aan, hetgeen de klant aanvaardt. Op basis van vooraf bepaalde instructies vanwege de klant zal PK Woods een zo goed mogelijk eindresultaat nastreven dat binnen de mate van het mogelijke en redelijke aan deze instructies voldoet.

7.2. Met uitzondering van bedrog of zware fout is PK Woods niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal PK Woods in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, storing of kwaliteit van de geleverde diensten.

7.3. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling is de aansprakelijkheid van PK Woods sowieso beperkt tot het factuurbedrag van de aan de klant geleverde dienstenen goederen, hetgeen de klant uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.

7.4. De klant is gehouden zelf en op eigen kosten een back-up bij te houden van de door PK Woods geleverde diensten. PK Woods is niet verantwoordelijk voor het gebeurlijk verlies van enige data en/of bestanden door de klant, hetgeen de klant aanvaardt.

Overdracht

8.1. De klant kan deze overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een andere (rechts-)persoon of entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PK Woods.

8.2. Door de overdracht, voor zover deze door PK Woods wordt aanvaard, worden alle rechten en plichten uit deze overeenkomst overgedragen aan de overnemer die aanvaardt. Overnemer en de klant dienen PK Woods een door beide partijen getekend bewijs te verschaffen van de overdracht van de overeenkomst.

8.3. PK Woods heeft ten allen tijde het recht beroep te doen op onderaannemers, hetgeen de klant aanvaardt.

Levering van gegevens

9.1. Onder digitale levering wordt verstaan: het leveren van ontwerpen op cd-rom, per e-mail, via een FTP-server of andere gelijkaardige digitale bronnen van aanlevering.

9.2. De klant is gehouden de door PK Woods gevraagde data, gegevens en bestanden te leveren die nodig zijn zodat PK Woods haar opdracht ten volle zou kunnen vervullen.

9.3. Wanneer de klant nalaat tijdig en duidelijk de informatie en/of het ondersteunend materiaal te verstrekken dat PK Woods nodig acht voor het uitvoeren van haar prestaties, wordt de opdracht geschorst tot de klant de nodige informatie aanlevert en zal de leveringsdatum onherroepelijk gewijzigd worden naar een later tijdstip. Enige schadevergoeding kan niet geëist worden van PK Woods.

 

Wanbetaling, schorsing en beëindiging

  1. 1. Elke factuur opgemaakt door PK Woods is door de klant definitief aanvaard indien zij niet binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst betwist wordt per aangetekend schrijven waarin de redenen van betwisting op gedetailleerde en gemotiveerde wijze uiteengezet worden.
  2. 2. Bij niet-betaling van een factuur zullen automatisch nalatigheidsinteresten ten belope van 12 % (twaalf procent) per jaar, waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd, aangerekend worden, evenals een verhoging van 10 % (tien procent) op alle openstaande bedragen, met een minimum van 200 € (tweehonderd euro).

10.3. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn van 21 dagen betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden.

10.4. Indien de herinnering gedurende 1 (één) week zonder gevolg blijft, zal PK Woods alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

10.5. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan PK Woods onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

10.6. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant, of bij hoogdringendheid of ingeval een bevel en/of beslissing van de overheid of het gerecht, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

10.7. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen van de klant.

10.8. In alle gevallen van beëindiging, door PK Woods of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt PK Woods het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die het geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

10.9. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door PK Woods als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

Termijnen

11.1. Alle door PK Woods gegeven termijnen zijn louter indicatief.

11.2. Bij niet-naleving van een of meerdere termijnen door PK Woods, om welke reden dan ook, zullen partijen nieuwe termijnen overeenkomen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige herleiding van de prijs, schadevergoeding en/of welke compensatie dan ook voor de klant.

Intellectuele rechten

12.1. Indien de klant data, gegevens, bestanden, werken, enz. van welke aard ook (teksten, design, muziek, databases, tekeningen, foto’s, animaties, films, logo’s, enz.) aanlevert aan PK Woods om door deze laatste bewerkt, dan wel anderszins gebruikt te worden, waarborgt de klant over alle nodige rechten daartoe te beschikken en vrijwaart de klant PK Woods tegen alle mogelijke aanspraken, van welke aard ook, van derden.

12.2. De klant krijgt een niet-exclusieve auteursrechtelijke licentie om de door PK Woods geleverde diensten en/of producten (logo, website, enz.) gedurende 5 (vijf) jaar te gebruiken, mits de klant de daarvoor verschuldigde vergoeding betaalt. Deze wordt apart aangerekend op de factuur. Na het verstrijken van deze periode dient een nieuwe licentie bekomen te worden met een bijkomend te betalen vergoeding. Deze licentie geeft de klant niet het recht om de door PK Woods geleverde diensten en/of producten te wijzigen. Bij websites dient de naam van PK Woods steeds vermeld te worden als ontwerper hiervan. Buiten deze niet-exclusieve gebruikslicentie blijven alle overige rechten uitdrukkelijk voorbehouden aan PK Woods.

Varia.

13.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Partijen verbinden zich ertoe de nietig verklaarde bepalingen te vervangen door een andere bepaling die, zowel in feite en in rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de bedoeling der nietig verklaarde bepaling.

13.2. De klant waarborgt dat hij gerechtigd en bevoegd is om de bestelling bij PK Woods te plaatsen en dat hij geen enkele andere overeenkomst getekend heeft noch enige andere verbintenis is aangegaan, van welke aard ook, die hem zou verhinderen de overeenkomst aan te gaan en/of uit te voeren. Indien de klant de bestelling voor een derde plaatst, heeft PK Woods het recht de klant in betaling aan te spreken indien de derde zou nalaten enige factuur te betalen.

13.3. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door PK Woods verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen PK Woods van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij PK Woods als bij haar toeleveranciers, brand, enz.

 

Geschillenregeling

14.1.Onderhavige algemene voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht.

14.2. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering van huidige algemene voorwaarden.